Miljøambisjon - bærekraftig over tid

BREEAM er et av verdens ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygg.
BREEAM dokumenterer egenskaper fordelt på ni kategorier:
• Helse • Innemiljø • Energi • Materialvalg • Arealplan • Transport • Avfall • Vann • Forurensning

Oppfyllelse av kravene gir en karakter basert på miljøinnsats. Nivåene er Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Eufemia skal oppnå Excellent, altså nest høyeste karakter. Det er et ambisiøst mål som krever riktig planlegging fra første dag, og vil gi leietaker gjennomtenkte miljøløsninger med høy kvalitet og trivselsfaktor.


Hvorfor BREEAM?

BREEAM er en helhetstanke – en rød tråd som går gjennom hele byggeprosessen og videre til selve driften og vedlikeholdet av det ferdigstilte bygget. BREEAM sørger for økonomisk gunstige og energivennlige løsninger.


BREEAM NOR

Kontorbygget er klassifisert til nivå Excellent og har dermed tilfredsstilt mer enn 70 av de 110 tilgjengelige prosentpoengene i BREEAM NOR.

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design

BREEAM setter krav til både prosjektering, bygging og den fremtidige driften. Blant annet er det forutsatt strenge krav til energieffektivitet, vanneffektivt sanitærutstyr, krav til produkters miljøytelse, og grønt tak og blomstereng med et rikt artsmangfold.

Energi- og vannforbruk

 • Bygget oppføres i henhold til energiklasse A og har hatt høy fokus på å redusere varmetap og lekkasjer, sammen med effektive tekniske installasjoner
 • Beregnet levert energiforbruk til kontordriften er ca. 1,5 millioner kilowattimer eller i underkant av 90 kWh/m2år
 • El-forbruket utgjør ca. to tredjedeler av energiforbruket, altså noe under 60 kWh/m2år
 • Byggets oppvarming og kjøling forsynes fra fjernvarme og fjernkjøling. Fjernvarmen fra Fortum forsynes i gjennomsnitt av under 3 % fossil energi i form av olje og gass til spisslast i kalde perioder, for Eufemia innebærer dette under 1 kWh/m2år. Fjernkjølingen forsynes av elektrisitet
 • Det er ingen fornybar energiproduksjon på bygget.

Det er anslått at med de vanneffektive sanitærinstallasjonene vil bygget få et vannforbruk på rundt 10-15 m3/person/år.
Arealer

 • Tomt: Ca. 3 dekar
 • Bruksareal (BRA): ca. 17 000 m2 kontorarealer og 1000 m2 forretning og utadrettede lokaler
 • Bygget er hovedsakelig tiltenkt kontordrift med kantine og noe utadrettet virksomhet på plan 1, og har ikke større lagerområder utover 500-600 m2 inkl. varetorg, kjeller og kantinelager

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen

Det har vært nøye oppfølging for å få en mest mulig miljøvennlig byggeplass. Avfallssortering, fuktsikring, ren og tørr byggeplass og streng kontroll av produktinnkjøp mht. miljø, er blant tiltakene som har vært gjennomført. BREEAM har egne sjekklister som fokuserer på å redusere ressursbruk og forebygge forurensning, og disse har vært innarbeidet i rutinene og planene som har vært fulgt opp i løp av byggeprosessen.

Sosialt og økonomisk bærekraftige tiltak:

 • Koordinering av de tekniske fagene for å få et bygg som yter det det skal, og enkelt kan følges opp i drift mht. ressursforbruk
 • Beregninger og oppfølgende tiltak for å tilfredsstille krav til lavt energiforbruk i driftstiden
 • Vanneffektive toaletter og kraner
 • Tilrettelegging for brukerregulering av de tekniske systemene
 • Nøye kontroll av innkjøpte materialer mht. innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
 • Nøye oppfølging av ryddighet og sikkerhet på byggeplassen
 • Beregning av livsløpskostnader før valg av ulike løsninger/innkjøp av produkter

Grønne gaterom

Gatene Operagata og Rostockgata i Bjørvika vil i området fra Stasjonsallmenningen til Kongsbakken bli opparbeidet som sykkel- og gågater, med et ca. 5.5 meter bredt felt for sykler. Gatene er tilpasset for gode solforhold, uteservering og trafikk som taxi og varelevering. Gjennomkjøring med personbil blir ikke tillatt.

Miljøeffektiv design

 • Eufemia er et kompakt bygg, med et stort bruksareal i forhold til fasadearealet, noe som medfører et lavt varmetap.
 • Størsteparten av fasadene til Eufemia er vendt mot nord og øst, en gunstig orientering av fasader for et kontorbygg, med tanke på å redusere behovet for kjøling. Dette skaper samtidig en fin synergieffekt med de øvrige byggene i kvartalet, hvor boligene har sine primære fasader mot vest og sør.
 • Desentralt ventilasjonssystem i hver kontoretasje muliggjør en fleksibel plan for tilpasning til ulike leietakeres behov.
 • Sentral beliggenhet i sentrum av Oslo med kort avstand til kollektive transportmidler og Norges største offentlige trafikale knutepunkt – Oslo S og Jernbanetorget.

Bygget er et solid bygg bestående av tre volumer bundet sammen av to inntrukne mellombygg. For å oppnå varierte lys- og utsynsforhold inne i kontorbygget er det etablert partier med sammenhengende glassfasade, noe som skaper variasjon i fasaden. I midtbyggets fasader benyttes enkelte smalere vinduer som vil gi samme effekt.

Langs Bispekilen og Dronning Eufemias gate etableres en arkade hvor hovedinngangene til byggets publikumsrettede arealer er plassert. Det vil etableres publikumsrettede arealer (bevertning og kultur) på gateplan. Hovedinngangen, kantine og møtesenter er plassert på gateplanet.

Byggets primære fasademateriale er bærekraftig og robust tegl, et varig materiale som krever lite vedlikehold og som eldes med en fin patina. Dette skaper samtidig en fin relasjon til både Middelalderparken og til teglbygget (DEG 42) på motsatte side av Dronning Eufemias gate.

Eufemia blir nabo med DNB's hovedkontor

- Det nye hovedkontoret er fremtidsrettet, attraktivt for medarbeiderne og et sted hvor kundene føler seg velkomne, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB, og understreker også at han har stor tro på visjonen som ligger til grunn for utbyggingen i Bjørvika.

DNB er meget fornøyd med sitt nye hovedkontor i Bjørvika.

Last ned prospekt